ระบบการรายงานและเรียนรู้อุบัติการณ์ความเสี่ยงทางคลินิกและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ประเทศไทย (National Reporting and Learning System: NRLS)

Version 4.3 (30/09/2563)
NRLS: National Reporting and Learning System (THAILAND)

487

Incident Reports Today

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 338 20 358
Specific Clinical Risk Incident 0 1 1
Personnel Safety Goals 61 1 62
Organization Safety Goals 64 2 66
รวม 463 24 487

32701

Incident Reports This Month

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 22553 1497 24050
Specific Clinical Risk Incident 296 182 478
Personnel Safety Goals 3969 119 4088
Organization Safety Goals 3877 208 4085
รวม 30695 2006 32701

265110

Cumulative Incident Reports

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 182390 13693 196083
Specific Clinical Risk Incident 1740 1420 3160
Personnel Safety Goals 31826 1016 32842
Organization Safety Goals 31188 1837 33025
รวม 247144 17966 265110
Incident Reports From March 2018 To March 2021
G1 : Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
G2 : Specific Clinical Risk Incident
G3 : Personnel Safety Goals
G4 : Organization Safety Goals
Incident Reports This Year
จำนวนการรายงาน Clinical Risk Incident ใน 6 เดือน
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
Specific Clinical Risk Incident
จำนวนการรายงาน Non-clinical Risk Incident ใน 6 เดือน
Personnel Safety Goals
Organization Safety Goals
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Safe Surgery 1449 731 44 54 54 2332 13827 16.87
Infection Prevention and Control 1347 334 3 4 82 1770 12431 14.24
Medication & Blood Safety 1969 320 18 39 10 2356 152695 1.54
Patient Care Processes 4590 1365 148 468 350 6921 85867 8.06
Line, Tube, and Catheter & Laboratory 2082 122 11 74 16 2305 26201 8.80
Emergency Response 2716 1053 137 812 1089 5807 13806 42.06
Other (อื่นๆ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้า SIMPLE ได้) 1040 262 20 95 272 1689 23058 7.33
รวม 15193 4187 381 1546 1873 23180 327885 7.07
Specific Clinical Risk Incident
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Gynecology & Obstetrics diseases and procedure 151 68 5 14 9 247 578 42.73
Surgical diseases and procedure 68 103 2 15 13 201 251 80.08
Medical diseases and procedure 836 243 9 120 63 1271 3144 40.43
Pediatric diseases and procedure 141 54 2 24 13 234 594 39.39
Orthopedic diseases and procedure 25 22 1 0 0 48 62 77.42
Eye, Ear, Nose, Throat diseases and procedure 43 11 1 1 4 60 188 31.91
Dental diseases and procedure 184 16 1 3 3 207 496 41.73
รวม 1448 517 21 177 105 2268 5313 42.69
Personnel Safety Goals
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Security and Privacy of Information and Social Media 30 6 5 4 6 51 609 8.37
Infection and Exposure 511 16 1 0 0 528 2465 21.42
Mental Health and Mediation 95 18 13 5 16 147 2304 6.38
Process of work 134 11 2 0 4 151 2990 5.05
Lane (Ambulance) and Legal Issues 85 14 2 5 6 112 19270 0.58
Environment and Working Conditions 387 38 21 11 8 465 15109 3.08
Other (อื่นๆ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้า SIMPLE ได้) 177 41 9 15 13 255 10810 2.36
รวม 1419 144 53 40 53 1709 53557 3.19
Organization Safety Goals
Incident Reports
Total Incidents Incident (1-2) Incident (3-5)
Incident Type 1 2 3 4 5 รวม 3-5 รวม ร้อยละ 3-5
Strategy, Structure, Security 7985 2645 575 54 24 653 11283 5.79
Information Technology & Communication, Internal control & Inventory 19121 8168 1317 146 26 1489 28778 5.17
Manpower, Management 814 368 79 13 3 95 1277 7.44
Policy, Process of work & Operation 4111 2486 274 22 1 297 6894 4.31
Licensed & Professional certificate 506 337 97 13 6 116 959 12.10
Economy 3190 995 150 28 14 192 4377 4.39
รวม 35727 14999 2492 276 74 2842 53568 5.31


© Healthcare Accreditation Institute(Public Organization) All rights reserved. Power by [RelationSoft Co.,Ltd.]
Loading