ระบบการรายงานและเรียนรู้อุบัติการณ์ความเสี่ยงทางคลินิกและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ประเทศไทย (National Reporting and Learning System: NRLS)

Version 4.1 (16/03/2563)
NRLS: National Reporting and Learning System (THAILAND)

0

Incident Reports Today

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 0 0 0
Specific Clinical Risk Incident 0 0 0
Personnel Safety Goals 0 0 0
Organization Safety Goals 0 0 0
รวม 0 0 0

6338

Incident Reports This Month

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 4660 300 4960
Specific Clinical Risk Incident 41 28 69
Personnel Safety Goals 653 30 683
Organization Safety Goals 583 43 626
รวม 5937 401 6338

131429

Cumulative Incident Reports

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 93425 7075 100500
Specific Clinical Risk Incident 1171 827 1998
Personnel Safety Goals 13815 464 14279
Organization Safety Goals 13912 740 14652
รวม 122323 9106 131429
Incident Reports From March 2018 To March 2020
G1 : Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
G2 : Specific Clinical Risk Incident
G3 : Personnel Safety Goals
G4 : Organization Safety Goals
Incident Reports This Year
จำนวนการรายงาน Clinical Risk Incident ใน 6 เดือน
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
Specific Clinical Risk Incident
จำนวนการรายงาน Non-clinical Risk Incident ใน 6 เดือน
Personnel Safety Goals
Organization Safety Goals
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Safe Surgery 793 346 28 40 36 1243 7706 16.13
Infection Prevention and Control 611 250 2 1 0 864 6269 13.78
Medication & Blood Safety 981 164 9 18 17 1189 81952 1.45
Patient Care Process 2430 680 101 216 155 3582 46845 7.65
Line, Tube & Catheter and Laboratory 1181 70 2 57 14 1324 15499 8.54
Emergency Response 1902 667 87 481 651 3788 10300 36.78
Other (อื่นๆ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้า SIMPLE ได้) 613 88 12 38 204 955 13408 7.12
รวม 8511 2265 241 851 1077 12945 181979 7.11
Specific Clinical Risk Incident
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Gynecology & Obstetrics diseases and procedure 167 45 6 8 10 236 516 45.74
Surgical diseases and procedure 47 34 2 12 7 102 182 56.04
Medical diseases and procedure 535 156 18 102 34 845 1801 46.92
Pediatric diseases and procedure 137 38 5 22 10 212 501 42.32
Orthopedic diseases and procedure 9 5 2 2 0 18 33 54.55
Eye, Ear, Nose, Throat diseases and procedure 25 17 3 1 2 48 183 26.23
Dental diseases and procedure 101 11 1 0 1 114 277 41.16
รวม 1021 306 37 147 64 1575 3493 45.09
Personnel Safety Goals
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Social Media and Communication 9 3 4 1 2 19 207 9.18
Infection and Exposure 311 10 0 0 0 321 1334 24.06
Mental Health and Mediation 45 5 10 4 5 69 1070 6.45
Process of work 60 12 2 1 0 75 1426 5.26
Lane (Traffic) and Legal Issues 43 3 5 7 3 61 9128 0.67
Environment and Working Conditions 182 15 13 7 5 222 7023 3.16
Other (อื่นๆ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้า SIMPLE ได้) 133 18 7 4 11 173 6086 2.84
รวม 783 66 41 24 26 940 26274 3.58
Organization Safety Goals
Incident Reports
Total Incidents Incident (1-2) Incident (3-5)
Incident Type 1 2 3 4 5 รวม 3-5 รวม ร้อยละ 3-5
Strategy, Structure, Security 3716 1316 352 37 5 394 5426 7.26
Information Technology & Communication, Internal control & Inventory 10033 3511 579 85 25 689 14233 4.84
Manpower, Management 292 145 36 6 5 47 484 9.71
Policy, Process of work & Operation 2748 1117 102 9 3 114 3979 2.87
Licensed & Professional certificate 182 126 59 7 0 66 374 17.65
Economy 1332 341 53 3 4 60 1733 3.46
รวม 18303 6556 1181 147 42 1370 26229 5.22


© Healthcare Accreditation Institute(Public Organization) All rights reserved. Power by [RelationSoft Co.,Ltd.]
Loading