ระบบการรายงานและเรียนรู้อุบัติการณ์ความเสี่ยงทางคลินิกและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ประเทศไทย (National Reporting and Learning System: NRLS)

Version 5.6 (17/02/2567)
NRLS: National Reporting and Learning System (THAILAND)

617

Incident Reports Today

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 411 25 436
Specific Clinical Risk Incident 0 3 3
Personnel Safety Goals 105 6 111
Organization Safety Goals 51 16 67
รวม 567 50 617

10219

Incident Reports This Month

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 5117 293 5410
Specific Clinical Risk Incident 41 34 75
Personnel Safety Goals 925 23 948
Organization Safety Goals 801 123 924
รวม 6884 473 7357

222082

Incident Reports This Year

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 153402 10145 163547
Specific Clinical Risk Incident 1424 986 2410
Personnel Safety Goals 26733 777 27510
Organization Safety Goals 22146 3614 25760
รวม 203705 15522 219227
Incident Reports From March 2018 To February 2024
G1 : Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
G2 : Specific Clinical Risk Incident
G3 : Personnel Safety Goals
G4 : Organization Safety Goals
Incident Reports This Year
จำนวนการรายงาน Clinical Risk Incident ใน 6 เดือน
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
Specific Clinical Risk Incident
จำนวนการรายงาน Non-clinical Risk Incident ใน 6 เดือน
Personnel Safety Goals
Organization Safety Goals
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Safe Surgery 1773 669 37 45 54 2578 19184 13.44
Infection Prevention and Control 1911 594 2 0 23 2530 14040 18.02
Medication & Blood Safety 2727 459 16 82 17 3301 214139 1.54
Patient Care Processes 6596 1495 126 456 400 9073 116084 7.82
Line, Tube, and Catheter & Laboratory 1932 152 8 42 16 2150 40542 5.30
Emergency Response 3320 1355 151 1050 1390 7266 17651 41.16
Other (อื่นๆ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้า SIMPLE ได้) 1158 321 16 152 225 1872 24399 7.67
รวม 19417 5045 356 1827 2125 28770 446039 6.45
Specific Clinical Risk Incident
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Gynecology & Obstetrics diseases and procedure 182 46 6 15 13 262 654 40.06
Surgical diseases and procedure 97 74 4 11 12 198 282 70.21
Medical diseases and procedure 1012 263 12 130 64 1481 3335 44.41
Pediatric diseases and procedure 167 59 6 43 18 293 831 35.26
Orthopedic diseases and procedure 21 9 1 0 2 33 46 71.74
Eye, Ear, Nose, Throat diseases and procedure 62 31 1 1 1 96 273 35.16
Dental diseases and procedure 250 26 0 1 1 278 764 36.39
รวม 1791 508 30 201 111 2641 6185 42.70
Personnel Safety Goals
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Security and Privacy of Information and Social Media 33 6 10 4 3 56 710 7.89
Infection and Exposure 782 12 0 0 0 794 3277 24.23
Mental Health and Mediation 122 21 32 9 16 200 4960 4.03
Process of work 160 35 2 3 4 204 3192 6.39
Lane (Ambulance) and Legal Issues 139 20 7 12 4 182 29282 0.62
Environment and Working Conditions 472 65 30 2 14 583 23240 2.51
Other (อื่นๆ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้า SIMPLE ได้) 169 41 2 14 12 238 9822 2.42
รวม 1877 200 83 44 53 2257 74483 3.03
Organization Safety Goals
Incident Reports
Total Incidents Incident (1-2) Incident (3-5)
Incident Type 1 2 3 4 5 รวม 3-5 รวม ร้อยละ 3-5
Strategy, Structure, Security 8628 6133 2408 157 29 2594 17355 14.95
Information Technology & Communication, Internal control & Inventory 15526 14093 4721 392 52 5165 34784 14.85
Manpower, Management 1094 829 226 31 7 264 2187 12.07
Policy, Process of work & Operation 2934 3176 692 69 15 776 6886 11.27
Licensed & Professional certificate 606 544 379 33 15 427 1577 27.08
Economy 2763 4099 851 82 13 946 7808 12.12
รวม 31551 28874 9277 764 131 10172 70597 14.41
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามปีงบประมาณ
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามวิธีการส่งข้อมูล
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามกลุ่มประเภทสถานพยาบาล
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามเขตบริการสุขภาพ
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามสถานะการรับรอง HA
จำนวน รพ.สมาชิกต่อเนื่องจนถึงปีงบประมาณปัจจุบัน
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS รายจังหวัดในปีงบประมาณปัจจุบัน
: ยังไม่มีสมาชิก : มีสถานพยาบาลในจังหวัดเป็นสมาชิกแล้วน้อยกว่า 80% : มีสถานพยาบาลในจังหวัดเป็นสมาชิกแล้วตั้งแต่ 80% ขึ้นไป


© Healthcare Accreditation Institute(Public Organization) All rights reserved. Power by [RelationSoft Co.,Ltd.]
Loading