ระบบการรายงานและเรียนรู้อุบัติการณ์ความเสี่ยงทางคลินิกและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ประเทศไทย (National Reporting and Learning System: NRLS)

Version 4.0 (Beta 23/12/2562)
NRLS: National Reporting and Learning System (THAILAND)

1381

Incident Reports Today

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 868 96 964
Specific Clinical Risk Incident 10 13 23
Personnel Safety Goals 230 5 235
Organization Safety Goals 145 14 159
รวม 1253 128 1381

31171

Incident Reports This Month

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 21487 1916 23403
Specific Clinical Risk Incident 321 210 531
Personnel Safety Goals 3438 117 3555
Organization Safety Goals 3470 212 3682
รวม 28716 2455 31171

81885

Cumulative Incident Reports

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 57069 4830 61899
Specific Clinical Risk Incident 744 499 1243
Personnel Safety Goals 8821 320 9141
Organization Safety Goals 9082 520 9602
รวม 75716 6169 81885
Incident Reports This Year
จำนวนการรายงาน Clinical Risk Incident ใน 6 เดือน
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
Specific Clinical Risk Incident
จำนวนการรายงาน Non-clinical Risk Incident ใน 6 เดือน
Personnel Safety Goals
Organization Safety Goals
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Safe Surgery 784 342 34 62 26 1248 7390 16.89
Infection Prevention and Control 648 296 3 1 1 949 5898 16.09
Medication & Blood Safety 1045 179 13 17 13 1267 81641 1.55
Patient Care Process 2427 734 79 261 161 3662 45007 8.14
Line, Tube & Catheter and Laboratory 1268 91 4 52 9 1424 16443 8.66
Emergency Response 2073 698 98 507 714 4090 11095 36.86
Other (อื่นๆ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้า SIMPLE ได้) 677 99 7 38 212 1033 13415 7.70
รวม 8922 2439 238 938 1136 13673 180889 7.56
Specific Clinical Risk Incident
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Gynecology & Obstetrics diseases and procedure 199 37 5 7 8 256 574 44.60
Surgical diseases and procedure 53 64 3 13 5 138 212 65.09
Medical diseases and procedure 481 128 12 100 40 761 1645 46.26
Pediatric diseases and procedure 145 44 3 20 10 222 459 48.37
Orthopedic diseases and procedure 18 4 2 1 0 25 35 71.43
Eye, Ear, Nose, Throat diseases and procedure 22 18 3 2 3 48 154 31.17
Dental diseases and procedure 148 14 1 0 0 163 335 48.66
รวม 1066 309 29 143 66 1613 3414 47.25
Personnel Safety Goals
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Social Media and Communication 7 2 1 2 0 12 188 6.38
Infection and Exposure 372 10 0 0 0 382 1416 26.98
Mental Health and Mediation 47 3 9 3 6 68 1086 6.26
Process of work 76 10 3 1 0 90 1387 6.49
Lane (Traffic) and Legal Issues 58 9 6 6 3 82 8808 0.93
Environment and Working Conditions 187 24 16 6 7 240 7330 3.27
Other (อื่นๆ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้า SIMPLE ได้) 158 25 3 4 18 208 6754 3.08
รวม 905 83 38 22 34 1082 26969 4.01
Organization Safety Goals
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type 1 2 3 4 5 รวม 4-5 รวม ร้อยละ 4-5
Strategy, Structure, Security 3780 1373 386 40 16 56 5596 1.00
Information Technology & Communication, Internal control & Inventory 9652 3115 607 90 28 118 13495 0.87
Manpower, Management 324 140 35 7 2 9 508 1.77
Policy, Process of work & Operation 2686 1209 107 12 3 15 4018 0.37
Licensed & Professional certificate 174 117 37 6 0 6 334 1.80
Economy 997 327 48 8 3 11 1383 0.80
รวม 17613 6281 1220 163 52 215 25334 0.85
องค์ความรู้ 2P Safety

ยังไม่มีรายการองค์ความรู้

ข่าวสาร/ประกาศ


© Healthcare Accreditation Institute(Public Organization) All rights reserved. Power by [RelationSoft Co.,Ltd.]
Loading