ระบบการรายงานและเรียนรู้อุบัติการณ์ความเสี่ยงทางคลินิกและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ประเทศไทย (National Reporting and Learning System: NRLS)

Version 4.3 (30/09/2563)
NRLS: National Reporting and Learning System (THAILAND)

1716

Incident Reports Today

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 1157 117 1274
Specific Clinical Risk Incident 16 8 24
Personnel Safety Goals 200 12 212
Organization Safety Goals 196 10 206
รวม 1569 147 1716

35755

Incident Reports This Month

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 25033 2005 27038
Specific Clinical Risk Incident 418 181 599
Personnel Safety Goals 4243 137 4380
Organization Safety Goals 3486 252 3738
รวม 33180 2575 35755

542611

Cumulative Incident Reports

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 380999 29673 410672
Specific Clinical Risk Incident 4108 3393 7501
Personnel Safety Goals 60144 2200 62344
Organization Safety Goals 58602 3492 62094
รวม 503853 38758 542611
Incident Reports From March 2018 To September 2020
G1 : Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
G2 : Specific Clinical Risk Incident
G3 : Personnel Safety Goals
G4 : Organization Safety Goals
Incident Reports This Year
จำนวนการรายงาน Clinical Risk Incident ใน 6 เดือน
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
Specific Clinical Risk Incident
จำนวนการรายงาน Non-clinical Risk Incident ใน 6 เดือน
Personnel Safety Goals
Organization Safety Goals
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Safe Surgery 1305 599 48 77 59 2088 11833 17.65
Infection Prevention and Control 1065 447 2 2 20 1536 10692 14.37
Medication & Blood Safety 1831 252 8 24 13 2128 139518 1.53
Patient Care Processes 4170 1246 116 478 349 6359 71989 8.83
Line, Tube, and Catheter & Laboratory 1853 115 3 48 16 2035 22398 9.09
Emergency Response 2523 1007 133 716 995 5374 12075 44.51
Other (อื่นๆ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้า SIMPLE ได้) 847 258 15 72 204 1396 19508 7.16
รวม 13594 3924 325 1417 1656 20916 288013 7.26
Specific Clinical Risk Incident
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Gynecology & Obstetrics diseases and procedure 206 64 9 14 12 305 689 44.27
Surgical diseases and procedure 122 83 7 49 12 273 367 74.39
Medical diseases and procedure 904 205 13 111 68 1301 2679 48.56
Pediatric diseases and procedure 156 80 4 33 14 287 629 45.63
Orthopedic diseases and procedure 15 8 1 0 1 25 52 48.08
Eye, Ear, Nose, Throat diseases and procedure 28 14 3 0 0 45 150 30.00
Dental diseases and procedure 159 10 0 1 2 172 403 42.68
รวม 1590 464 37 208 109 2408 4969 48.46
Personnel Safety Goals
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Security and Privacy of Information and Social Media 37 8 11 3 4 63 487 12.94
Infection and Exposure 516 16 0 0 0 532 2206 24.12
Mental Health and Mediation 70 9 20 9 1 109 1667 6.54
Process of work 128 8 5 2 3 146 2640 5.53
Lane (Ambulance) and Legal Issues 82 32 3 6 8 131 14909 0.88
Environment and Working Conditions 367 35 19 10 8 439 13198 3.33
Other (อื่นๆ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้า SIMPLE ได้) 147 33 8 5 19 212 9319 2.27
รวม 1347 141 66 35 43 1632 44426 3.67
Organization Safety Goals
Incident Reports
Total Incidents Incident (1-2) Incident (3-5)
Incident Type 1 2 3 4 5 รวม 3-5 รวม ร้อยละ 3-5
Strategy, Structure, Security 5783 2381 643 80 33 756 8920 8.48
Information Technology & Communication, Internal control & Inventory 17307 5857 1019 112 35 1166 24330 4.79
Manpower, Management 549 273 121 12 4 137 959 14.29
Policy, Process of work & Operation 3749 1963 235 27 2 264 5976 4.42
Licensed & Professional certificate 360 211 53 10 5 68 639 10.64
Economy 2229 878 147 41 6 194 3301 5.88
รวม 29977 11563 2218 282 85 2585 44125 5.86
องค์ความรู้ 2P Safety

ยังไม่มีรายการองค์ความรู้© Healthcare Accreditation Institute(Public Organization) All rights reserved. Power by [RelationSoft Co.,Ltd.]
Loading