ระบบการรายงานและเรียนรู้อุบัติการณ์ความเสี่ยงทางคลินิกและเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ประเทศไทย (National Reporting and Learning System: NRLS)

Version 5.3 (06/05/2565)
NRLS: National Reporting and Learning System (THAILAND)

12

Incident Reports Today

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 12 0 12
Specific Clinical Risk Incident 0 0 0
Personnel Safety Goals 0 0 0
Organization Safety Goals 0 0 0
รวม 12 0 12

12924

Incident Reports This Month

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 6953 546 7499
Specific Clinical Risk Incident 41 61 102
Personnel Safety Goals 1292 49 1341
Organization Safety Goals 1208 151 1359
รวม 9494 807 10301

611633

Incident Reports This Year

Incident Type A-D,1-2 E-I,3-5 รวม
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident 422434 35045 457479
Specific Clinical Risk Incident 3583 3259 6842
Personnel Safety Goals 71767 6167 77934
Organization Safety Goals 58879 7877 66756
รวม 556663 52348 609011
Incident Reports From March 2018 To September 2022
G1 : Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
G2 : Specific Clinical Risk Incident
G3 : Personnel Safety Goals
G4 : Organization Safety Goals
Incident Reports This Year
จำนวนการรายงาน Clinical Risk Incident ใน 6 เดือน
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
Specific Clinical Risk Incident
จำนวนการรายงาน Non-clinical Risk Incident ใน 6 เดือน
Personnel Safety Goals
Organization Safety Goals
Patient Safety Goals หรือ Common Clinical Risk Incident
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Safe Surgery 1599 1073 35 48 50 2805 14714 19.06
Infection Prevention and Control 2581 1047 2 8 25 3663 13924 26.31
Medication & Blood Safety 1902 353 16 36 23 2330 145101 1.61
Patient Care Processes 4628 1209 98 300 392 6627 77900 8.51
Line, Tube, and Catheter & Laboratory 1682 164 6 34 28 1914 27252 7.02
Emergency Response 2282 956 133 879 1275 5525 12250 45.10
Other (อื่นๆ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้า SIMPLE ได้) 934 226 9 53 215 1437 20119 7.14
รวม 15608 5028 299 1358 2008 24301 311260 7.81
Specific Clinical Risk Incident
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Gynecology & Obstetrics diseases and procedure 198 40 4 14 6 262 525 49.90
Surgical diseases and procedure 84 125 5 4 5 223 314 71.02
Medical diseases and procedure 848 255 5 77 56 1241 2681 46.29
Pediatric diseases and procedure 137 38 2 32 21 230 659 34.90
Orthopedic diseases and procedure 11 15 0 1 0 27 31 87.10
Eye, Ear, Nose, Throat diseases and procedure 47 15 4 3 2 71 149 47.65
Dental diseases and procedure 158 10 0 1 2 171 499 34.27
รวม 1483 498 20 132 92 2225 4858 45.80
Personnel Safety Goals
Incident Reports
Total Incidents Incident (A-D) Incident (E-I)
Incident Type E F G H I รวม E-Up รวม(ระดับ A-I) ร้อยละ E-Up
Security and Privacy of Information and Social Media 29 6 10 1 3 49 519 9.44
Infection and Exposure 2949 397 0 0 0 3346 6444 51.92
Mental Health and Mediation 111 13 29 9 19 181 3457 5.24
Process of work 244 36 0 0 1 281 3426 8.20
Lane (Ambulance) and Legal Issues 99 10 4 7 6 126 17157 0.73
Environment and Working Conditions 356 40 19 13 13 441 15593 2.83
Other (อื่นๆ ซึ่งไม่สามารถจัดเข้า SIMPLE ได้) 164 37 3 11 22 237 8445 2.81
รวม 3952 539 65 41 64 4661 55041 8.47
Organization Safety Goals
Incident Reports
Total Incidents Incident (1-2) Incident (3-5)
Incident Type 1 2 3 4 5 รวม 3-5 รวม ร้อยละ 3-5
Strategy, Structure, Security 6214 3406 1447 95 33 1575 11195 14.07
Information Technology & Communication, Internal control & Inventory 12135 9849 2407 264 54 2725 24709 11.03
Manpower, Management 620 324 182 19 3 204 1148 17.77
Policy, Process of work & Operation 2342 1903 469 40 10 519 4764 10.89
Licensed & Professional certificate 518 487 300 32 9 341 1346 25.33
Economy 1866 1269 371 39 10 420 3555 11.81
รวม 23695 17238 5176 489 119 5784 46717 12.38
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามปีงบประมาณ
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามวิธีการส่งข้อมูล
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามกลุ่มประเภทสถานพยาบาล
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามเขตบริการสุขภาพ
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS แยกตามสถานะการรับรอง HA
จำนวน รพ.สมาชิกต่อเนื่องจนถึงปีงบประมาณปัจจุบัน
จำนวนโรงพยาบาลสมาชิกระบบ NRLS รายจังหวัดในปีงบประมาณปัจจุบัน
: ยังไม่มีสมาชิก : มีสถานพยาบาลในจังหวัดเป็นสมาชิกแล้วน้อยกว่า 80% : มีสถานพยาบาลในจังหวัดเป็นสมาชิกแล้วตั้งแต่ 80% ขึ้นไป


© Healthcare Accreditation Institute(Public Organization) All rights reserved. Power by [RelationSoft Co.,Ltd.]
Loading